Úrazové pojištění pro rok 2009

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 2006 a platí i pro rok 2009. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV.

Při jednání s pojišťovnou v lednu 2009 byl vyhodnocen průběh likvidací, bude analyzován počet hlášených pojistných událostí a způsob jejich zpětné kontroly a byly dořešeny některé další administrativní postupy. Pojistné události se i nadále hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu na adrese:
www.koop.cz/file/cs/on-line-servis/formulare-pro-pojistne-udalosti/urazu.pdf

Způsob vyplnění oznámení zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní TJ/SK, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. Každá členská TJ/SK má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné regionální sdružení ČSTV.
Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR. K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy 800105105, a také internetové stránky pojišťovny na adresách: www.koop.cz nebo www.kooperativa.cz. Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na všech pobočkách pojišťovny.
Jakékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na adresu bohacj@cstv.cz .


Informace o pokračování této smlouvy bude publikována v TP zpravodaji č. 1/2009.


Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Příloha: text smlouvy ČSTV x Kooperativa